Statut

Notă

Prin decretul 267/1949 U.S.R. a fost declarată persoană juridică română de utilitate publică. De la 15 ianuarie 1990, U.S.R. şi-a desfăşurat activitatea conform Decretului-lege 27/1990.

Prin încheierea din 31 martie 1995, pronunţată în dosarul 158/PJ/1994 Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a dispus înscrierea Statutului U.S.R., adoptat de Adunarea Generală la data de 3 februarie 1995, în Registrul persoanelor juridice (non-profit) conform Art. 93 din Legea 21/1924.

Prin încheierea din 26 februarie 1998, pronunţată în dosarul nr. 158/PJ/1994, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a luat act de modificările la Statutul U.S.R. şi componenţa organelor de conducere şi control ale U.S.R.

Prin încheierea din 15 aprilie 2005, pronunţată în dosarul 193/PJ/2005 Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a luat act de modificările la Statutul U.S.R., adoptate de Conferinţa Naţională din data de 25 02 2005 şi în baza dispoziţiilor Art. 33 din O.G. nr.26/2000, modificată şi completată prin O.G. nr. 37/2003, a dispus înregistrarea modificărilor respective în Registrul Filialelor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti.

Anexa 1

Regulamentul Comisiei de Cenzori

Art. 1 Comisia de Cenzori, numită în continuare CC, verifică anual activitatea economico-financiară a U.S.R. şi a Filialelor. CC prezintă un raport în faţa CUSR, în prima şedinţă anuală a acestuia din luna martie. Iar la sfârşitul mandatului de 5 ani, CC pune un raport la dispoziţia AGF-urilor.

Art. 2 CC este aleasă pe un mandat de 5 ani de către CUSR, la propunerea CD. CC se compune din 5 membri ai U.S.R., de preferinţă economişti ori experţi contabili care nu fac parte din niciun alt organism de conducere al U.S.R. ori al Filialelor şi din nicio altă comisie a U.S.R. În prima sa reuniune, CC îşi alege Preşedintele, însărcinat cu prezentarea raportului. Membrii CC adoptă hotărâri valabile prin consens. Opiniile separate sunt aduse în faţa CUSR, cu motivaţia de rigoare.CUSR poate să invalideze respectiva hotărâre a CC şi/sau opiniile separate. În cazul vacanţei unuia dintre cele 5 posturi, Comitetul Director propune un înlocuitor, sub rezerva validării de către CUSR în prima şedinţă anuală din martie.

Anexa 2

Regulamentul Comisiei de Validare

Art. 1 Comisia de Validare, numită mai departe CV, este aleasă prin vot, la propunerea Preşedintelui, în prima şedinţă a noului CD, pentru un mandat de 5 ani; Preşedinţii de Filiale nu pot fi membri ai CV.

Art. 2 CV este compusă din 7 membri şi hotărăşte valabil prin votul a cel puţin 4 din membrii săi; CV, în prima sa şedinţă, îşi alege un Preşedinte pentru un mandat de 5 ani.

Art. 3 CV se întruneşte ori de câte ori consideră necesar şi supune propunerile sale votului membrilor CUSR la şedinţa din luna noiembrie.

Art. 4 CV propune acordarea calităţii de membru U.S.R. în următoarele condiţii:

a) pe baza propunerilor Filialelor,

b) pe baza dosarului solicitantului care cuprinde:

– cerere individuală de primire;

– câte un exemplar din cărţile publicate, în număr de cel puţin trei (poezie, proză, teatru, inclusiv reprezentat, literatură pentru copii şi tineret, eseu, istorie, critică sau teorie literară şi traduceri în şi din limba română). În cazul autorilor deţinători ai premiului U.S.R., admiterea se poate face cu o singură carte;

– copii după cel puţin două cronici/recenzii pentru fiecare volum publicat, apărute în reviste literare prestigioase (de preferinţă, revistele editate de U.S.R.) şi să fi fost semnate de critici literari de valoare recunoscută pe plan naţional. Comitetul Director al U.S.R. va vota anual lista revistelor ce vor conta în evaluarea dosarelor de candidatură şi va face publică această listă pe pagina web a U.S.R. şi a Filialelor. În cazul dramaturgilor, volumele pot fi înlocuite cu piese reprezentate pe scena unor teatre. În cazul traducătorilor, cronicile pot fi înlocuite cu două referate, pentru fiecare volum, solicitate unor personalităţi importante din domeniul traducerilor. De asemenea, pentru traducători, vor fi decisive editurile unde sunt publicate volumele, importanţa autorului tradus şi dificultatea filologică a textelor respective. Criteriul pentru volumele propuse de candidaţi este să aparţină genurilor literare: poezie, proză, critică şi istorie literară, literatură pentru copii, dramaturgie sau traduceri literare.

Art. 5 Dacă o persoană nu mai face parte din CV (prin demisie sau din alte motive), va fi înlocuită cu următorul candidat în ordinea voturilor. Membrii CV, după trei absenţe nemotivate, îşi pierd această calitate, fiind înlocuiţi cu următorii candidaţi în ordinea voturilor.

Anexa 3

Regulamentul Comisiei de Monitorizare a Alegerilor (CMA)

În ultima şedinţă a Consiliului U.S.R., dinainte de începerea procesului electoral, se alege Preşedintele CMA şi doi membri de rezervă ai Comisiei, care pot activa dacă acest lucru se impune în procesul de alegeri. Cu minimum o lună înainte de începerea alegerilor, CMA se completează cu membrii desemnaţi de fiecare candidat în parte (câte un reprezentant pentru fiecare candidat). Preşedintele CMA trebuie să participe la toate AGF din Bucureşti şi din ţară şi să preia urna sigilată, pe care o va depune într-un spaţiu securizat. La încheierea procesului de votare, CMA, în întregul ei, desigilează şi numără voturile. Candidaţii la preşedinţie pot participa la desigilarea urnelor şi la numărătoarea voturilor. Numărătoarea este valabilă chiar dacă un candidat sau mai mulţi lipsesc.

Anexa 4

Regulamentul Comisiei de Monitorizare, Suspendare şi Excludere

Art. 1 Comisia de Monitorizare, Suspendare şi Excludere, numită mai departe CMSE, este aleasă prin vot, pentru un mandat de 5 ani, în prima şedinţă a noului Consiliu.

Art. 2 CMSE este compusă din 5 membri şi hotărăşte valabil prin votul a cel puţin 3 dintre membrii săi; CMSE, în prima sa şedinţă, îşi alege Preşedintele pentru un mandat de 5 ani.

Art. 3 CMSE se întruneşte ori de câte ori consideră necesar şi supune propunerile sale votului membrilor CUSR.

Art. 4 Preşedintele Filialei prezintă CMSE, în primul trimestru al anului, situaţia nominală a plăţii cotizaţiilor din anul precedent. Pentru neplata cotizaţiei timp de 1 an sau mai mult, se aplică suspendarea din drepturile prevăzute la Art. 7 din Statut. În baza acestei situaţii, CMSE stabileşte membrii U.S.R. care urmează a fi suspendaţi din drepturi. La propunerea CMSE, suspendarea se validează de CUSR.

Art. 5 În momentul plăţii cotizaţiei pe toată perioada restantă, membrul U.S.R. care a fost suspendat este repus în drepturi după aceeaşi procedură.

Art. 6 CMSE poate propune sancţionarea sau excluderea din U.S.R. a unui membru pentru încălcări grave ale prevederilor prezentului Statut din Cap.1, Art. 2, care au adus prejudicii materiale, morale şi de imagine U.S.R. De asemenea, CSME poate propune sancţionarea sau excluderea din U.S.R. a unui membru pentru atac la persoană/denigrare/injurii la adresa U.S.R., ca şi pentru încălcarea legilor ţării, pentru fapte care cad sub incidenţă penală. La propunerea CMSE, excluderea se validează de CUSR.

Art. 7 Membrii CMSE după 3 absenţe nemotivate îşi pierd această calitate, fiind înlocuiţi cu următorii candidaţi în ordinea voturilor. Dacă o persoană nu mai face parte din CMSE (prin demisie sau din alte motive), va fi înlocuită cu următorul candidat în ordinea voturilor.

Anexa 5

Regulamentul Comisiei de Onoare şi Demnităţi

Art. 1 Comisia de Onoare şi Demnităţi, numită în continuare COD, analizează reclamaţiile formulate de membri ai U.S.R. împotriva altor membri ai U.S.R., referitoare la comportamente ori atitudini ale acestora. COD se întruneşte de câte ori este nevoie.

Art. 2 COD este aleasă pe 5 ani şi se compune din 5 membri ai U.S.R., personalităţi cu o reputaţie recunoscută de breaslă, care nu fac parte din conducerea U.S.R., a Filialelor sau a altor Comisii.

Art. 3 COD emite comunicate de presă, aduse în prealabil la cunoştinţa Comitetului Director, referitoare la cazurile care i-au fost reclamate. Comunicatele sunt adoptate cu majoritate de voturi. Opiniile separate sunt prezentate CD. COD nu aplică sancţiuni, dar le poate propune, când e cazul. CMSE e singura care are responsabilităţi în această privinţă, iar deciziile acesteia trebuie validate de CUSR.

Art. 4 COD poate înainta CD şi CUSR propuneri privind membrii U.S.R. care urmează să primească ordine şi medalii sau care urmează să fie omagiaţi de breaslă pentru activitatea lor literară.

Anexa 6

Regulamentul Comisiei Sociale

Art. 1 Comisia Socială, numită în continuare CS, este aleasă de CUSR, pentru un mandat de 5 ani.

Art. 2 Comisia se compune din 5 membri. Preşedintele este ales din rândul membrilor Comisiei, în prima ei reuniune, pentru un mandat de 5 ani. Preşedintele şi membrii CS pot fi şi membri în alte organisme de conducere ale U.S.R., Filialelor şi Secţiilor, cu excepţia Comisiei de Cenzori.

Art. 3 Atribuţiile CS sunt următoarele:

a) acordă membrilor U.S.R. ajutoare, permanente sau ocazionale; numele beneficiarilor de ajutoare permanente şi cuantumul acestor ajutoare sunt stabilite de CD;

b) stabileşte, în funcţie de necesităţi, frecvenţa şi sumele acordate ocazional.

Anexa 7

Regulamentul Comisiei Minorităţilor

Art. 1 Comisia Minorităţilor, numită în continuare CM, are un mandat de 5 ani şi se compune din 5 membri U.S.R. desemnaţi de CD dintre propunerile primite din partea membrilor U.S.R. care aparţin minorităţilor naţionale. CM, în prima sa şedinţă, îşi alege Preşedintele pentru un mandat de patru ani.

Art. 2 CM are următoarele atribuţii:

a) stabileşte titlurile cărţilor, scrise în limbile minorităţilor naţionale, care

urmează să fie nominalizate pentru premiile U.S.R.;

b) dezbate şi propune programe şi proiecte specifice;

c) dezbate şi decide în orice problemă care prezintă interes pentru minorităţile naţionale; face propuneri în orice problemă de interes general.

Anexa 8

Regulamentul Comisiei pentru Relaţii Externe

Art. 1 Comisia pentru Relaţii Externe, numită în continuare CRE, este aleasă de CUSR, pentru un mandat de 5 ani.

Art. 2 Comisia se compune din 5 membri. Preşedintele este ales din rândul membrilor comisiei, în prima ei reuniune, pentru un mandat de 5 ani. Preşedintele şi membrii CRE pot fi membri şi în alte organisme de conducere ale U.S.R., Filialelor şi Secţiilor, cu excepţia Comisiei de Cenzori.

Art. 3 Atribuţiile CRE sunt următoarele:

a) avizează nominalizările privind participarea unor scriitori la programe culturale în străinătate, în cadrul acordurilor cu organisme scriitoriceşti din alte ţări;

b) avizează acordarea de burse şi indemnizaţii de călătorie;

c) propune traducerea unor opere reprezentative, pentru o mai bună cunoaştere a literaturii române în străinătate;

d) participă, prin unul sau mai mulţi dintre membrii săi, la întâlnirile cu scriitorii străini invitaţi ai U.S.R.

Anexa 9

Regulamentul Juriilor de Premiere

Art. 1 Premiile U.S.R. sunt acordate de un juriu, ales de CUSR la propunerea CD, în ultima sa reuniune din an. Juriul este compus din 7 membri şi este ales pentru un mandat de un an. Membrii juriului nu trebuie să reprezinte interesele unei case de editură (patroni, angajaţi etc.). Juriile pot fi realese, în totalitate sau în parte, ori schimbate la încheierea mandatului.

Art. 2 Juriul se reuneşte de câte ori este nevoie, în prima parte a fiecărui an, ia în discuţie apariţiile editoriale din anul precedent şi face publice nominalizările până la data de 1 mai a anului respectiv. În intervalul 1 mai – 1 iunie, juriul alege cărţile câştigătoare pentru fiecare categorie în parte. Deciziile juriului sunt valide dacă au întrunit minimum 4 voturi. Decernarea premiilor are loc cel mai târziu în luna iunie, în cadrul unei gale organizate de U.S.R.

Art. 3 Categoriile de premii U.S.R. sunt următoarele: Premiul Naţional, Cartea de poezie, Cartea de proză, Cartea de teatru, Cartea de critică, eseu şi istorie literară, Cartea de debut, Cartea pentru copii şi tineret şi Traduceri. Juriul are la dispoziţie două premii speciale. Există, de asemenea, un premiu pentru literatură în limbi ale minorităţilor naţionale, acordat la propunerea Comisiei Minorităţilor.

Art. 4 Premiile neacordate nu pot fi trecute în altă categorie.

Art. 5 Premiile Filialelor se acordă de către Jurii compuse din 5 membri U.S.R, aleşi pentru un mandat de un an de către Comitetele de Filială.

Art. 6. Categoriile de premii acordate de Juriile Filialelor sunt următoarele:

I. La Filialele din ţară:

a) la Filialele cu până la 150 de membri – un premiu Cartea anului şi maximum două premii speciale (pot fi premiul Opera Omnia şi/sau premiul de debut);

b) la Filialele cu mai mult de 150 de membri – două premii Cartea anului şi maximum două premii speciale (pot fi premiul Opera Omnia şi/sau premiul de debut).

II. Pentru Filialele din Bucureşti, premiile se decernează într-o gală comună.

Art. 7 Cuantumul premiilor se stabileşte de Comitetul Director al U.S.R., respectiv de Comitetele de Filială, în funcţie de posibilităţile financiare din fiecare an. Juriile de premiere pot acorda şi alte premii în afara celor prevăzute de prezentul Regulament, dacă dispun de sponsorizări, pe care însă le vor lega de numele instituţiei care oferă sponsorizarea.

Pages: 1 2 3 4 5

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.