Statut

STATUTUL Uniunii Scriitorilor din România

 

Cap. 1 Dispoziţii generale

Art. 1 Uniunea Scriitorilor din România, numită în continuare U.S.R., este succesoarea Societăţii Scriitorilor Români înfiinţată în anul 1908. U.S.R., declarată persoană juridică română de utilitate publică prin Decretul nr. 267/1949, este asociaţie profesională de creatori literari, nonguvernamentală şi nonprofit, constituită în scopul de a apăra interesele de breaslă, economice, sociale şi morale ale membrilor ei şi de a-i reprezenta în raporturile cu autorităţile, cu alte asociaţii de creatori, cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.

Art. 2 U.S.R. îşi însuşeşte principiile din Carta Fundamentală a Drepturilor Omului, interzicându-şi promovarea unor atitudini şi aderarea la activităţi contrare demnităţii şi libertăţii umane, precum şi libertăţii de opinie şi de expresie.

Art. 3 Primirea noilor membri în U.S.R. se face, în condiţiile prezentului Statut, fără niciun fel de discriminare.

Art. 4 Deciziile U.S.R, ale Filialelor şi ale Comisiilor se iau, acolo unde este prevăzut votul, prin vot secret sau vot deschis, după cum hotărăsc membrii U.S.R. participanţi. Hotărârile se iau cu o majoritate de jumătate plus unu din voturile exprimate ale membrilor prezenţi, cu excepţia cazurilor în care este specificată altă procedură.

Cap. 2 Obiectul de activitate

Art. 5 U.S.R. poate desfăşura, singură sau în parteneriat, următoarele activităţi:

a) înfiinţarea de Filiale, în ţară sau în străinătate, în condiţiile prezentului Statut, precum şi finanţarea activităţii şi publicaţiilor acestora;

b) organizarea, finanţarea sau cofinanţarea de congrese, simpozioane, festivaluri, târguri de carte, concursuri şi dezbateri profesionale, schimburi culturale cu autorităţi, instituţii sau organizaţii din ţară şi străinătate, precum şi alte manifestări similare în ţară şi în străinătate;

c) editarea şi comercializarea de publicaţii periodice sau de cărţi, prin intermediul Editurii „Cartea Românească” (pe care o administrează singură sau împreună cu o altă editură, printr-un colegiu de trei scriitori votaţi pe un mandat de cinci ani de Consiliul U.S.R. la propunerea Comitetului Director);

d) înfiinţarea de publicaţii, edituri, tipografii, ateliere, librării, muzee, case memoriale etc., care pot desfăşura activităţi comerciale în beneficiul U.S.R.;

e) înfiinţarea şi administrarea de case de creaţie, cantine-restaurant, hoteluri etc., care pot desfăşura activităţi comerciale în beneficiul U.S.R.;

f) organizarea şi administrarea fondului documentar propriu (arhivă, bibliotecă etc.);

g) acordarea de premii celor mai valoroase creaţii scriitoriceşti;

h) stimularea financiară a tuturor formelor de creaţie literară, inclusiv a traducerilor din şi în limba română;

i) stimularea financiară a membrilor U.S.R. şi a tinerilor scriitori, nemembri ai U.S.R., prin burse, organizarea şi finanţarea unor simpozioane, călătorii de documentare şi altele asemenea;

j) acordarea de sprijin şi consultanţă în probleme sociale şi profesionale, în măsura competenţelor angajaţilor săi sau prin stabilirea unor parteneriate cu instituţii specializate (cabinete de avocatură, unităţi medicale etc.);

k) acordarea, în situaţii întemeiate şi în limita bugetului său, a unor ajutoare nerambursabile şi împrumuturi pentru membrii săi şi urmaşii acestora, cât şi pentru angajaţii săi;

l) protejarea şi cinstirea memoriei scriitorilor;

m) iniţierea de acte normative referitoare la profesiunea de scriitor sau la obştea scriitoricească;

n) încheierea de parteneriate, convenţii, protocoale şi contracte cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, atragerea de subvenţii şi sponsorizări, în vederea obţinerii fondurilor necesare funcţionării şi dezvoltării proprii;

o) încasarea, în condiţiile legii, a taxei de timbru;

p) atragerea de fonduri de la UE, de la autorităţile statului român, de la fundaţii şi alte organizaţii interne şi internaţionale pentru desfăşurarea activităţilor proprii.

Pages: 1 2 3 4 5

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.