Statut

Cap 6. Filialele

Art. 31 Filialele se constituie local dacă au cel puţin 50 de membri, sediu şi dotări corespunzătoare. În localităţile în care locuiesc cel puţin 10 membri ai unei Filiale, se pot constitui Reprezentanţe făcând parte din Filiala cea mai apropiată geografic.

Art. 32 Organele de conducere ale Filialei, sunt următoarele: Adunarea Generală a Filialei (AGF), Comitetul Filialei şi Preşedintele Filialei.

Art. 33 Adunarea Generală a Filialei (AGF) se întruneşte în sesiune ordinară la fiecare 5 ani, cu convocarea tuturor membrilor Filialei, şi alege, prin votul exprimat de membrii prezenţi, Comitetul Filialei compus din 5 membri, în care este inclus şi Preşedintele ales al Filialei. De asemenea, AGF îl alege prin vot, în aceeaşi sesiune ordinară, pe Preşedintele Filialei, care este candidatul cu cele mai multe voturi exprimate. La Filialele cu mai puţin de 150 de membri, Preşedintele ales este membru în CUSR. La Filialele cu peste 150 de membri, AGF alege prin vot reprezentanţii săi în CUSR, conform procedurii stabilite. Într-o urnă separată, AGF votează Preşedintele U.S.R. AGF îşi alege prin vot reprezentantul / reprezentanţii în CUSR, conform procedurii stabilite. Într-o urnă separată, AGF votează Preşedintele U.S.R. AGF poate fi convocată în sesiune extraordinară la solicitarea Preşedintelui Filialei sau a unei treimi din membrii Filialei. AGF întrunită în sesiune extraordinară îi poate revoca pe Preşedintele Filialei, precum şi Comitetul ales.

Art. 34 Adunarea Generală a Filialei hotărăşte asupra tuturor activităţilor şi problemelor Filialei. Hotărârile AGF se iau cu votul majoritar al membrilor prezenţi.

Art. 35 Comitetul de Conducere al Filialei se întruneşte în sesiune ordinară de două ori pe an sau ori de câte ori e nevoie, la solicitarea Preşedintelui sau a unei treimi din membrii săi. Pentru Comitetul de Conducere al Filialei, cvorumul este de jumătate plus unu dintre membrii săi. Votul este valabil cu jumătate plus unu din participanţi. La solicitarea Preşedintelui ori a unei treimi din membrii săi, Comitetul de Conducere al Filialei poate fi convocat în sesiune extraordinară.

Art. 36 Preşedintele Filialei coordonează activitatea Filialei. Preşedintele Filialei este membru cu drept de vot al CUSR.

Art. 37 AGF are următoarele atribuţii:

a) alege Preşedintele U.S.R.;

b) alege Preşedintele Filialei, pe care îl poate revoca în aceleaşi condiţii de vot;

c) alege Comitetul de Conducere al Filialei;

d) alege reprezentantul / reprezentanţii săi în CUSR, altul / alţii decât Preşedintele pentru Filialele cu peste 150 membri;

e) propune Comitetului de Conducere al Filialei proiecte şi programe, precum şi activităţi specifice;

f) dezbate şi aprobă proiecte, programe şi alte activităţi specifice ale Filialei.

Art. 38 Comitetul de Conducere al Filialei are următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea Filialei între două AGF;

b) pune în aplicare proiectele şi programele Filialei;

c) propune Comisiei de Validare noi membri ai Filialei;

d) alege Juriul de acordare a premiilor anuale;

e) verifică situaţia încasării cotizaţiilor şi comunică, prin Preşedinte, Comisiei de Monitorizare, Suspendare şi Excludere respectarea sau nerespectarea Statutului;

f) gestionează în interesul Filialei sumele rezultate din cotizaţii şi toate fondurile proprii atrase (subvenţii, sponsorizări);

g) atrage subvenţii şi sponsorizări pentru activităţile sale;

h) hotăreşte participările la proiecte şi programe culturale, precum şi strategiile care privesc Filiala.

Art. 39 Membrii Comitetului de Conducere al Filialei, după trei absenţe nemotivate, îşi pierd această calitate, fiind înlocuiţi cu următorii candidaţi în ordinea voturilor. Dacă o persoană nu mai face parte din CCF (prin demisie sau din alte motive), va fi înlocuită cu următorul candidat în ordinea voturilor.

Cap. 7 Patrimoniul U.S.R.

Art. 40 Patrimoniul U.S.R. se compune din bunurile şi valorile aflate în posesia sa la constituire ori dobândite ulterior, indiferent sub ce titlu.

Art. 41 Încetarea calităţii de membru al U.S.R. nu conferă niciun drept cu privire la patrimoniul acesteia.

Art. 42 Veniturile U.S.R. sunt:

a) proprii;

b) atrase.

Art. 43 Veniturile proprii provin din:

a) cotizaţii;

b) contracte economice cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, concesiuni, închirieri, subînchirieri etc.;

c) drepturi de autor, know-how;

d) venituri din activităţile prevăzute la Cap. 2, Obiectul de activitate;

e) sumele provenite din colectarea taxei de timbru literar;

f) exploatarea unor bunuri proprii.

Art. 44 Veniturile atrase sunt:

a) subvenţii de la bugetul de stat sau alte instituţii publice;

b) fonduri europene nerambursabile şi alte sume provenind de la instituţii din străinătate;

c) sponsorizări;

d) donaţii;

e) credite;

f) orice alte sume sau bunuri destinate U.S.R., în condiţiile legii, rambursabile sau nerambursabile.

Cap. 8 Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 45 Filialele, care nu au sedii şi condiţii satisfăcătoare pentru a-şi desfăşura activitatea, pot să fie desfiinţate, prin hotărârea CUSR, iar membrii lor vor fi transferaţi la Filiala cea mai apropiată de domiciliul acestora, conform opţiunii fiecăruia.

Art. 46 Membrii care, la data intrării în vigoare a prezentului Statut, aveau calitatea de membri stagiari, dacă, într-o perioadă de 5 ani, nu îndeplinesc condiţiile pentru intrarea în U.S.R. prevăzute în actualul Statut, îşi pierd calitatea de membru U.S.R.

Art. 47 Desfiinţarea U.S.R. poate fi hotărâtă de AG prin votul a cel puţin două treimi dintre membrii U.S.R. Lichidarea patrimoniului, după desfiinţare, se face potrivit legii.

Art. 48 Prezentul Statut poate fi modificat de către CUSR de câte ori o cere contextul legislativ şi de câte ori este nevoie.

Art. 49 Prezentul Statut a fost aprobat de CUSR din data de 12 martie 2013.

Pages: 1 2 3 4 5

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.