Statut

Cap. 3 Membrii

Art. 6 Poate deveni membru al U.S.R., pe bază de cerere individuală, orice autor care are cetăţenie română, orice autor cetăţean străin care domiciliază în România sau orice autor / traducător de limbă română care domiciliază în străinătate. Condiţiile de primire sunt prevăzute de Regulamentul Comisiei de Validare.

Art. 7 Membrii U.S.R. au următoarele drepturi:

a) să participe la activitatea Filialei;

b) să concureze la proiectele şi la programele U.S.R.;

c) să beneficieze de toate facilităţile prevăzute în Cap. 2, Art. 5 punctele g), h), i), j), k) şi m);

d) să aleagă şi să candideze în alegeri pentru organele de conducere ale U.S.R. şi ale Filialelor;

e) să primească indemnizaţia de 50% din pensie prevăzută de lege;

f) să primească, în funcţie de numărul de locuri alocat U.S.R., prin lege, indemnizaţia de merit;

g) să dea recomandări de primire în U.S.R.

Art. 8 Membrii U.S.R. au următoarele obligaţii:

a) să respecte prevederile prezentului Statut, precum şi deciziile luate în condiţii statutare de către organele de conducere ale U.S.R.;

b) să achite în fiecare an cotizaţia stabilită de Consiliul U.S.R. Dacă membrul U.S.R. nu-şi achită cotizaţia pe o perioadă de cel puţin un an, el e suspendat din drepturi, după cum prevede Regulamentul Comisiei de Monitorizare, Suspendare şi Excludere;

c) să opteze, în cazul editării operelor proprii, pentru virarea taxei de timbru către U.S.R.;

d) să respecte normele deontologice ale breslei scriitoriceşti şi să manifeste grijă faţă de păstrarea prestigiului U.S.R.

Art. 9 Calitatea de membru U.S.R. încetează în următoarele cazuri:

a) ca urmare a demisiei, formulată în scris şi înregistrată la Secretariatul U.S.R. Dacă un membru demisionat din U.S.R. doreşte să redevină membru al U.S.R., el va urma procedurile obişnuite de primire în U.S.R.;

b) prin excludere, pentru încălcarea prevederilor Statutului prin fapte care au adus U.S.R. prejudicii materiale, morale şi de imagine grave. Deciziile de suspendare sau excludere sunt luate de Consiliul U.S.R. la propunerea Comisiei de Monitorizare, Suspendare şi Excludere, care funcţionează conform Regulamentului propriu.

Cap. 4 Organizarea U.S.R.

Art. 10 U.S.R. se compune din Filiale locale. În Bucureşti, dat fiind numărul mare de membri, există mai multe Filiale, organizate pe genuri literare, şi anume: Filiala Bucureşti – Poezie, Filiala Bucureşti – Proză, Filiala Bucureşti – Critică, eseistică şi istorie literară, Filiala Bucureşti – Dramaturgie, Filiala Bucureşti – Literatură pentru copii şi tineret, Filiala Bucureşti – Traduceri literare. Cele 6 Filiale din Bucureşti îşi aleg propriile conduceri, ca orice Filială din ţară.

Art. 11 Filialele din Bucureşti şi Filialele din ţară nu au personalitate juridică. Filialele au autonomie gestionară şi cont în bancă. Ele sunt finanţate din surse proprii (cotizaţii), atrase (sponsorizări, donaţii) şi resurse (subvenţii) obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale. În completarea veniturilor, U.S.R. poate acorda subvenţii pentru activitatea Filialelor. Filialele trebuie să aibă sedii şi condiţii satisfăcătoare pentru a-şi desfăşura activitatea. Filialele din Bucureşti au un sediu comun. Filialele pot desfăşura activitate proprie şi pot acorda premii, conform Regulamentului Juriilor de Premiere. Premiile Filialelor din Bucureşti se acordă într-o ceremonie comună.

Art. 12 Pentru a se constitui, o Filială trebuie să aibă minimum 50 de membri.

Art. 13 Candidaţii la calitatea de membru al U.S.R. solicită în acelaşi timp calitatea de membru al Filialei locale pe raza căreia domiciliază. Ei pot deveni membri ai altei Filiale numai prin demisie din Filiala de domiciliu şi acceptarea într-o altă Filială sau prin schimbarea domiciliului. Scriitorii din străinătate pot opta pentru oricare dintre Filiale.

Art. 14 În cadrul U.S.R. funcţionează următoarele comisii de specialitate, organizate conform Regulamentelor proprii: Comisia de Cenzori, Comisia de Validare, Comisia de Monitorizare, Suspendare şi Excludere, Comisia de Onoare şi Demnităţi, Comisia Socială, Comisia Minorităţilor, Comisia pentru Relaţii Externe, Comisia pentru Monitorizarea Alegerilor.

Art. 15 În cadrul U.S.R. funcţionează Juriul pentru acordarea Premiilor U.S.R. În cadrul Filialelor funcţionează Jurii proprii. Şi unele, şi celelalte sunt organizate conform Regulamentelor proprii

Pages: 1 2 3 4 5

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.