Statut

Cap. 5 Organele de conducere

Art. 16 Adunarea Generală a U.S.R., numită în continuare AG, reprezintă organul suprem de conducere al U.S.R. AG se convoacă în sesiune ordinară o dată la 5 ani, la solicitarea Preşedintelui. AG este compusă din membrii U.S.R. care îşi exprimă votul în cadrul adunărilor generale ale Filialelor din ţară şi din Bucureşti, numite în continuare AGF. AG poate fi convocată în sesiune extraordinară de câte ori este nevoie, la solicitarea Preşedintelui, a Consiliului U.S.R. sau a unei treimi din numărul membrilor U.S.R.

Art. 17 AG, prin AGF, are următoarele atribuţii:

a) dezbate activitatea U.S.R., a Preşedintelui, a Prim-vicepreşedintelui şi a Vicepreşedintelui, precum şi a Comitetului Director şi a Consiliului U.S.R. din perioada scursă de la AG precedentă; votează raportul de activitate al conducerii U.S.R. prezentat de Preşedinte;

b) alege Preşedintele pentru un mandat de 5 ani, pe baza unui proiect de conducere a U.S.R., făcut public cu cel puţin o lună înainte de data începerii alegerilor; poate revoca Preşedintele în aceleaşi condiţii de vot. Candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi ale membrilor U.S.R. participanţi la AG, prin AGF, este ales Preşedinte al U.S.R. În caz de balotaj, se repetă alegerile în termen de 30 de zile, în aceleaşi condiţii de vot, cu participarea candidaţilor care au întrunit un număr egal de voturi.

Art. 18 Consiliul U.S.R., numit în continuare CUSR, este format din reprezentanţii Filialelor din ţară şi din Bucureşti, aleşi prin vot în cadrul AGF. CUSR are un mandat de 5 ani.

Art. 19 CUSR se întruneşte în sesiuni ordinare de două ori pe an, în martie şi în noiembrie. Pentru CUSR, cvorumul este de jumătate plus unu dintre membrii săi. CUSR adoptă hotărâri valabile cu jumătate plus unu din membrii prezenţi. La solicitarea Preşedintelui ori a unei treimi din membrii săi, CUSR poate fi convocat în sesiune extraordinară.

Art. 20 CUSR are următoarele atribuţii:

a) modifică prin vot Statutul U.S.R., în funcţie de eventualele modificări ale legii, sau de câte ori este nevoie;

b) alege prin vot, la propunerea Preşedintelui, Prim-vicepreşedintele şi Vicepreşedintele, pe care îi poate, în aceleaşi condiţii, sancţiona sau revoca;

c) alege prin vot Comisia de Monitorizare, Suspendare şi Excludere, Comisia Socială, Comisia de Onoare şi Demnităţi, Comisia Minorităţilor, Comisia pentru Relaţii Externe, Comisia de Cenzori, Comisia de Monitorizare a Alegerilor;

d) analizează activitatea Comitetului Director desfăşurată între sesiuni, verificând aplicarea hotărârilor AG şi a propriilor sale hotărâri; aprobă cheltuielile care depăşesc suma de 25 000 de Euro;

e) propune Comitetului Director îmbunătăţiri ale activităţii curente şi teme de activitate noi;

f) dezbate activitatea Filialelor;

g) dezbate şi aprobă, prin vot deschis, la sesiunea din noiembrie, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul următor; iar la sesiunea din martie dezbate şi aprobă, tot prin vot deschis, bilanţul contabil pentru anul precedent, precum şi raportul Comisiei de Cenzori; aprobă, dacă e cazul, prin vot deschis, rectificări bugetare;

h) aprobă prin vot deschis, la sesiunea din noiembrie, propunerile Comisiei de Validare, ale Comisiei de Monitorizare, Suspendare şi Excludere; soluţionează contestaţii;

i) aprobă prin vot deschis înfiinţarea/desfiinţarea de Filiale;

j) stabileşte prin vot deschis cuantumul cotizaţiei;

k) aprobă prin vot deschis regulamentele de funcţionare ale comisiilor speciale din subordinea lui, precum şi Regulamentul Juriilor de Premiere;

l) alege, prin vot deschis, la propunerea Comitetului Director, Juriul pentru Premiile U.S.R.

Art. 21 CUSR este compus din reprezentanţii filialelor după o regulă de proporţionalitate, astfel: la Filialele cu până la 150 de membri, reprezentantul în CUSR este Preşedintele ales al Filialei. La Filialele având între 150-300 membri, reprezentanţii în CUSR sunt Preşedintele ales al Filialei şi un membru ales de AGF. La Filialele cu peste 300 de membri, reprezentanţii în CUSR sunt Preşedintele Filialei şi doi membri aleşi de AGF. La aceştia, se adaugă, ca membri ai CUSR cu drept de vot, Preşedintele, Prim-vicepreşedintele şi Vicepreşedintele U.S.R.

Art. 22 Membrii CUSR, după trei absenţe nemotivate, îşi pierd această calitate, fiind înlocuiţi cu următorii candidaţi în ordinea voturilor. Dacă o persoană nu mai face parte din CUSR (prin demisie sau din alte motive), va fi înlocuită cu următorul candidat în ordinea voturilor.

Art. 23 Comitetul Director, numit mai departe CD, se constituie imediat după prima reuniune a CUSR, pentru un mandat de 5 ani şi are următoarea componenţă: Preşedintele, Prim-vicepreşedintele şi Vicepreşedintele U.S.R. De asemenea, din CD fac parte câte un reprezentant al Filialelor cu peste 150 de membri şi cîte doi reprezentanţi ai Filialelor cu peste 300 de membri. Aceştia pot fi Preşedintele Filialei sau un reprezentant decis de Comitetul de Conducere al acelei Filiale. Pentru CD, cvorumul este de jumătate plus unu dintre membrii săi. CD adoptă hotărâri valabile cu jumătate plus unu din membrii prezenţi. La solicitarea Preşedintelui ori a unei treimi din membrii săi, CD poate fi convocat în sesiune extraordinară.

Art. 24 Membrii CD, după trei absenţe nemotivate, îşi pierd această calitate, fiind înlocuiţi cu următorii candidaţi în ordinea voturilor. Dacă o persoană nu mai face parte din CD (prin demisie sau din alte motive), va fi înlocuită cu următorul candidat în ordinea voturilor.

Art. 25 CD se întruneşte ori de câte ori este necesar, la solicitarea Preşedintelui sau a unei treimi din membrii CD.

Art. 26 CD are următoarele atribuţii:

a) duce la îndeplinire hotărârile AG şi CUSR;

b) dezbate şi aprobă proiecte şi programe prezentate de Filiale sau de către membri ai U.S.R., stabilind cuantumul finanţării acestora;

c) verifică încasarea taxei de timbru şi a altor sume rezultate din venituri proprii, subvenţii ori sponsorizări;

d) îi numeşte, la propunerea Preşedintelui U.S.R., pe Directorul de Programe Interne, Directorul de Programe Externe, Directorul de Imagine, Directorul Economic, Directorul Administrativ;

e) stabileşte atât modul de salarizare a funcţionarilor U.S.R., cât şi salariile sau indemnizaţiile membrilor din conducerea U.S.R., ca şi eventualele modificări ale acestora;

f) aprobă cheltuielile curente, de orice fel, până la suma de 25 000 de Euro, conform bugetului anual adoptat de CUSR; stabileşte periodic cuantumul ajutoarelor pe care le acordă Comisia Socială şi numele membrilor U.S.R. care beneficiază de ajutoare permanente;

g) aprobă schimburile culturale, bursele şi indemnizaţiile de călătorie, precum şi cuantumul lor;

h) îi alege, prin vot, pe beneficiarii Indemnizaţiei de Merit, în funcţie de numărul de locuri atribuite prin lege U.S.R.;

i) verifică parteneriatele, contractele, subvenţiile şi sponsorizările dintre U.S.R. şi persoane juridice sau fizice.

j) alege, prin vot, la propunerea Preşedintelui, membrii Comisiei de Validare.

Art. 27 Preşedintele U.S.R. e ales, prin vot, pentru un mandat de 5 ani, de AG, compusă din membrii U.S.R. care îşi exprimă votul în cadrul adunărilor generale ale Filialelor din ţară şi din Bucureşti, numite în continuare AGF.

Procedura de alegere a Preşedintelui este următoarea: cu minimum o lună înainte de începerea procesului de alegeri, candidaţii la preşedinţie îşi depun, la secretariatul U.S.R., candidatura şi îşi fac cunoscut proiectul de conducere care va fi publicat pe site-urile U.S.R. şi ale Filialelor. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare. Toţi candidaţii pot participa, pentru a-şi susţine candidatura, la toate adunările generale ale Filialelor din ţară şi din Bucureşti (AGF). Membrii prezenţi la AGF votează într-o urnă Preşedintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei şi, unde e cazul, reprezentanţii în CUSR, iar într-o altă urnă îl votează pe Preşedintele U.S.R. Urna cu voturile exprimate pentru Preşedintele U.S.R. se sigilează de către Comisia de Monitorizare a Alegerilor, numită în continuare CMA. CMA va avea grijă să păstreze, într-un spaţiu securizat, toate urnele cu voturile exprimate pentru Preşedintele U.S.R. La încheierea procesului de alegeri, toate aceste urne vor fi deschise simultan şi voturile vor fi numărate de către CMA. Candidaţii la preşedinţia U.S.R. pot asista la numărarea voturilor. Preşedintele poate fi revocat, tot prin vot, de către AG în sesiune extraordinară.

Art. 28 Preşedintele U.S.R. coordonează activitatea generală şi curentă a U.S.R. între două AG ordinare.

Art. 29 Preşedintele U.S.R. are următoarele atribuţii:

a) reprezintă U.S.R. în raporturile cu autorităţile statului, cu instituţiile şi persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;

b) apără interesele profesionale, sociale şi materiale ale breslei scriitoriceşti;

c) îi propune CUSR pe candidaţii la funcţia de Prim-vicepreşedinte şi Vicepreşedinte şi, după alegerea lor, le stabileşte domeniul de responsabilitate;

d) semnează acordurile, convenţiile, protocoalele şi parteneriatele U.S.R.;

e) supune aprobării CD cheltuielile curente ale U.S.R.;

f) verifică şi răspunde de patrimoniul U.S.R.;

g) prezintă rapoarte anuale CUSR şi lunare, CD;

h) aprobă încadrarea, promovarea, sancţionarea şi desfacerea contractelor de muncă ale personalului încadrat în administraţia centrală şi în toate celelalte subunităţi ale U.S.R.;

i) aprobă cheltuieli de până la 5 000 de Euro;

j) îl împuterniceşte pe Prim-vicepreşedinte să acorde ajutoare de urgenţă membrilor U.S.R. şi salariaţilor, precum şi rudelor sau mandatarilor acestora în caz de deces ori de indisponibilitate;

k) desemnează, prin ordin, persoane din conducerea U.S.R. să semneze în numele U.S.R. acte bilaterale cu persoane fizice si juridice, precum contracte, convenţii, protocoale si alte acte de parteneriat privind exploatarea patrimoniului U.S.R., închirieri de spaţii, obţinere de subvenţii şi sponsorizări etc.

Art. 30 Preşedintele, Prim-vicepreşedintele şi Vicepreşedintele U.S.R., la fel şi Directorul de Programe Interne, Directorul de Programe Externe, Directorul de Imagine, Directorul Economic, Directorul Administrativ primesc salarii sau indemnizaţii lunare, într-un cuantum aprobat de CD, în funcţie de buget.

Pages: 1 2 3 4 5

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.